×

آخرین اخبار و مقالات صد ابزار صنعت

راهنمای انتخاب دیسک برای دستگاه سنگبری

12:58 1397/11/08
دیسک شیار پهن: مناسب برای برش بلوک و برش های عمیق به علت داشتن شیار پهن تندبر و پرصدا می باشد. دیسک شیار دانه ای E: مناسب برای برش بلوک و برش های عمیق با این تفاوت که در پاره ای از سرعت ها صدای آن کمتر از دیسک شیار پهن است. دیسک شیار باریک: برای برش های دقیق و عاری از لب بریدگی، برش اسلب های پولیش خورده و آن دسته از سنگ ها که به لب پریدگی حساس هستند مناسب است. برش کم صدا و کندتر از سایر دیسک ها است. دیسک شیار کلیدی: برای برش مقاطع طراحی شده تندبرتر از دیسک های شیار باریک و ظریف برتر از دیسک های شیار پهن می باشد و برای استفاده فرز و عرضی بر مناسب است. دیسک شیار یکسره: برای برش های بسیار دقیق و ظریف بدون لب پریدگی مناسب است. این نوع دندانه اگر از سگمنت تیزبر با کیفیت بسیار خوب استفاده نشود کندبر می باشد. برش با صدای کمتر از دیسک شیار کلیدی است.
ارائه شده توسط: صد ابزار صنعت
راهنمای انتخاب دیسک برای دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
انواع تقسیم بندی سنگ بیشتر بخوانید ...
نحوه استفاده صحیح از دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
استفاده از دستگاه سنگبری برای برش سرامیک بیشتر بخوانید ...
انواع تقسیم بندی سنگ بیشتر بخوانید ...
نحوه استفاده صحیح از دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
راهنمای انتخاب دیسک برای دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
استفاده از دستگاه سنگبری برای برش سرامیک بیشتر بخوانید ...
راهنمای انتخاب دیسک برای دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
نحوه استفاده صحیح از دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
استفاده از دستگاه سنگبری برای برش سرامیک بیشتر بخوانید ...
انواع تقسیم بندی سنگ بیشتر بخوانید ...
راهنمای انتخاب دیسک برای دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
انواع تقسیم بندی سنگ بیشتر بخوانید ...
نحوه استفاده صحیح از دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
استفاده از دستگاه سنگبری برای برش سرامیک بیشتر بخوانید ...
انواع تقسیم بندی سنگ بیشتر بخوانید ...
راهنمای انتخاب دیسک برای دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
نحوه استفاده صحیح از دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
استفاده از دستگاه سنگبری برای برش سرامیک بیشتر بخوانید ...
نحوه استفاده صحیح از دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
راهنمای انتخاب دیسک برای دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
انواع تقسیم بندی سنگ بیشتر بخوانید ...
استفاده از دستگاه سنگبری برای برش سرامیک بیشتر بخوانید ...
استفاده از دستگاه سنگبری برای برش سرامیک بیشتر بخوانید ...
راهنمای انتخاب دیسک برای دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
نحوه استفاده صحیح از دستگاه سنگبری بیشتر بخوانید ...
انواع تقسیم بندی سنگ بیشتر بخوانید ...